NEWSROOM

Τεκμηρίωση της απαλλαγής ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών παραδόσεωνΔεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ο φορολογικός έλεγχος αρνείται να αναγνωρίσει την απαλλαγή του ΦΠΑ των παραδόσεων (πωλήσεων) από εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις (υποκείμενες στο ΦΠΑ) σε εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «ΕΕ») επιχειρήσεις λόγω έλλειψης στοιχείων τεκμηρίωσης.

Κατόπιν τούτου, επιχειρήσεις που ενεργούν τέτοιου είδους απαλλασσόμενες του ΦΠΑ πωλήσεις πέραν της έκδοσης του τιμολογίου και του τυχόν ξεχωριστού παραστατικού διακίνησης (Δελτίου Αποστολής), οφείλουν να κατέχουν και συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία και τα οποία θα πρέπει να συλλέγουν κατά το χρόνο που πραγματοποιούνται οι παραδόσεις αυτές και όχι εκ των υστέρων όταν διενεργηθεί ο φορολογικό έλεγχος και τα ζητήσει. Στην τελευταία περίπτωση μπορεί να βρεθούν στην δυσάρεστη θέση να μην μπορούν να τα συγκεντρώσουν ή να θεωρούνται εκπρόθεσμα και μειωμένης αποδεικτικής ισχύος.

Tα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτεί ο κώδικας του ΦΠΑ (άρθρο 28 Ν 2859/2000) για να τεκμηριωθεί η απαλλαγή σε συνδυασμό με τις διευκρινήσεις που δόθηκαν τόσο σε επίπεδο ΕΕ (Κανονισμός (ΕΕ) 282/2011) όσο και με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ Ε 2019/2022 είναι τα εξής:  

1.    Ο αποκτών (πελάτης) θα πρέπει να διαθέτει έγκυρο αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ (ΑΦΜ/ΦΠΑ) σε κράτος μέλος της ΕΕ διαφορετικό από το κράτος μέλος  αναχώρησης της μεταφοράς των αγαθών, ήτοι από την Ελλάδα τον οποίο θα γνωστοποιεί στον πωλητή. Για το σκοπό αυτό ο εγκατεστημένος στην Ελλάδα πωλητής θα πρέπει πριν την έκδοση του τιμολογίου για την αποστολή των αγαθών θα πρέπει να επαληθεύει την εγκυρότητα του ΑΦΜ/ΦΠΑ του πελάτη μέσω του συστήματος VIES (VAT Information Exchange System) και να φυλάσσει αντίγραφο αυτής της επιβεβαίωσης όπου αναφέρεται και η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος εγκυρότητας.  Ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του πελάτη του θα πρέπει να αναγράφεται επί του τιμολογίου που θα εκδοθεί.

2.    Ο πωλητής θα πρέπει να δηλώσει τις πωλήσεις αυτές στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που υποβάλλεται στην ΑΑΔΕ για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις περιλαμβάνοντας πλήρεις και ορθές πληροφορίες.  

3.    Ο πωλητής θα πρέπει να κατέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν την φυσική μεταφορά των αγαθών από την Ελλάδα στο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Τα στοιχεία αυτά διαφοροποιούνται από το αν την ευθύνη της μεταφοράς στο άλλο κράτος μέλος την έχει αναλάβει ο πωλητής ή την έχει αναλάβει ο αγοραστής.

3.1    Στην περίπτωση που την ευθύνη της μεταφοράς την έχει αναλάβει ο πωλητής τότε απαιτούνται τα εξής:

Είτε, δύο αποδεικτικά στοιχεία / έγγραφα που σχετίζονται με την αποστολή ή τη μεταφορά των αγαθών, όπως υπογεγραμμένο έγγραφο ή δελτίο παράδοσης CMR, φορτωτική, τιμολόγιο αερομεταφοράς ή τιμολόγιο από τον μεταφορέα των αγαθών.

Είτε ένα στοιχείο από τα παραπάνω και ένα από τα παρακάτω:
i) ασφαλιστήριο συμβόλαιο σχετικά με την αποστολή ή τη μεταφορά των αγαθών ή τραπεζικά έγγραφα που αποδεικνύουν την πληρωμή της αποστολής ή μεταφοράς των αγαθών
ii) επίσημα έγγραφα που εκδίδονται από δημόσια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των
συμβολαιογραφικών εγγράφων με τα οποία επιβεβαιώνεται η άφιξη των αγαθών στο κ-μ προορισμού
iii) απόδειξη παραλαβής που εκδίδεται από αποθηκευτή στο κ-μ προορισμού, με την οποία επιβεβαιώνεται η αποθήκευση των αγαθών στο εν λόγω κ-μ

3.2    Στην περίπτωση που την ευθύνη της μεταφοράς την έχει αναλάβει ο αγοραστής ο πωλητής θα πρέπει να απαιτήσει από τον αγοραστή να του αποστείλει τα εξής:
Αντίγραφα από δύο στοιχεία όπως αναφέραμε στην παραπάνω παρ. 3.1 και επιπλέον, γραπτή δήλωση του αγοραστή εντός δέκα ημερών από την  παράδοση των αγαθών με την οποία θα δηλώνεται ότι τα αγαθά έχουν μεταφερθεί από αυτόν (από τον αγοραστή) ή από τρίτο για λογαριασμό του και η οποία θα περιέχει τα εξής στοιχεία:
-    την ημερομηνία έκδοσής της
-    το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αποκτώντος
-    τη φύση και την ποσότητα των αγαθών
-    την ημερομηνία και τον τόπο άφιξης των αγαθών
-    τα στοιχεία ταυτότητας του προσώπου που παραλαμβάνει τα αγαθά για λογαριασμό του αγοραστή.

Η ύπαρξη των ανωτέρω δικαιολογητικών διασφαλίζει, κατ' αρχήν, τη νομιμότητα της μη επιβολής ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και, κατά συνέπεια, το δικαίωμα επιστροφής του φόρου εισροών στους πωλητές που αναλογεί στις ενδοκοινοτικές αυτές παραδόσεις. Ωστόσο, ο φορολογικός έλεγχος μπορεί να ζητά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο κατά την κρίση του θεωρεί απαραίτητο, όπως π.χ. την ύπαρξη εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό, τη δήλωση της ενδοκοινοτικής απόκτησης από τον αλλοδαπό υποκείμενο (αγοραστή) κ.λπ. (πολ. 1201/1999).

Τέλος να σημειώσουμε ότι τα ανωτέρω αποσκοπούν στην γενικότερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων χωρίς να υπεισέρχονται σε ανάλυση ή λεπτομέρειες οι οποίες θα μπορούσαν να αντληθούν από τις ανωτέρω αναφερόμενες πηγές ή από τους εξειδικευμένους φορολογικούς συμβούλους που τυχόν διαθέτει κάθε επιχείρηση.Σταύρος Πετριδίσογλου

Δημοσιεύτηκε στην κυριακάτικη εφημερίδα Καθημερινή στις 6/8/2023