NEWSROOM

Μεταφορά φορολογικών ζημιών από επιχειρηματική δραστηριότηταΜε την παρ. 1 του άρθρο 27 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ορίζεται ότι αν σε ένα φορολογικό έτος το αποτέλεσμα από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι ζημία, η ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφιστεί με επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Η ζημία του προγενέστερου φορολογικού έτους συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζημίας μεταγενέστερου έτους.

Η ανωτέρω διάταξη μπορεί να είναι γνωστή σε πλήθος ενδιαφερομένων που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο η ΑΑΔΕ έχει δώσει για ειδικές περιπτώσεις και τις ακόλουθες διευκρινίσεις.

Η ανωτέρω διάταξη περί μεταφοράς της ζημίας αφορά τόσο τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις) όσο και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των οποίων το αποτέλεσμα φορολογείται, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που τηρούν (απλογραφικά ή διπλογραφικά).

Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, ο συμψηφισμός των ζημιών από επιχειρηματική δραστηριότητα  γίνεται μόνο με τα μελλοντικά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι με τυχόν άλλα εισοδήματα όπως μισθοί, συντάξεις, ενοίκια  κλπ.

Στις περιπτώσεις που ατομική επιχείρηση εμφάνισε ζημία αλλά για το έτος αυτό το εισόδημα του φορολογούμενου προσδιορίστηκε με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες (τεκμήρια), η ζημία αυτή ή και η μεταφερόμενη από προηγούμενα έτη, δεν συμψηφίζεται στα επόμενα φορολογικά έτη (παρ. 3 άρθρου 34).

Η ζημία συμψηφίζεται διαδοχικά με μελλοντικά κέρδη των επόμενων φορολογικών ετών και όχι με κέρδη των προηγούμενων. Εάν μετά την παρέλευση της πενταετίας μένει ακάλυπτο ποσό, αυτό χάνεται.

Σε περίπτωση που ένα νομικό πρόσωπο τίθεται σε εκκαθάριση, η ενδεχόμενη ζημία που υφίσταται στο τελευταίο φορολογικό έτος πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα κέρδη της λήξης της εκκαθάρισης, κατά την υποβολή της οριστικής δήλωση, και όχι με τυχόν κέρδη που μπορεί να προκύπτουν στις 12μηνες προσωρινές δηλώσεις που υποβάλλονται κατά την διάρκεια της εκκαθάριση (εφόσον αυτή διαρκεί πάνω από ένα έτος). Αυτό συμβαίνει γιατί η περίοδος της εκκαθάρισης νοείται ως ενιαία για φορολογικούς σκοπούς. Τυχόν ζημίες που προκύπτουν κατά την περίοδο της εκκαθάρισης και εμφανίζονται σε προσωρινές 12μηνες δηλώσεις, μεταφέρονται χωρίς χρονικό περιορισμό ακόμη και αν η περίοδος εκκαθάρισης διαρκεί πέραν της 5ετίας (πολ. 1088/2016).

Εφόσον γίνεται μείωση μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου εταιρείας με συμψηφισμό λογιστικών ζημίων, οι αναγνωριζόμενες φορολογικές εξακολουθούν να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα κέρδη των επόμενων φορολογικών ετών.

Ζημίες που προκύπτουν από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αλλοδαπή μέσω μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σε άλλη χώρα της ΕΕ ή ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), και με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, βάσει της οποίας τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν απαλλάσσονται, δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των κερδών του ίδιου φορολογικού έτους και να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη. Σε διαφορετική περίπτωση δεν αναγνωρίζονται ούτε μεταφέρονται στην Ελλάδα (παρ. 4 άρθρου 27 και εγκύκλιος Ε 2100/2021).

Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει μεταφερόμενη φορολογική ζημία σε εταιρεία και μεταβληθεί το ιδιοκτησιακό της καθεστώς, ήτοι μεταβληθεί η άμεση ή έμμεση συμμετοχή ή τα δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό άνω του 33% (π.χ. είσοδος νέου μετόχου στην εταιρεία κατόπιν αύξησης κεφαλαίου, μεταβίβαση μετοχών λόγω πώλησης, ανταλλαγή τίτλων, εξαγορά εταιρείας, μετασχηματισμό κ.α.) και παράλληλα γίνει, μέσα στο ίδιο ή στο επόμενο φορολογικό έτος αλλαγή της δραστηριότητας της εταιρείας σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του κύκλου εργασιών σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος, οι φορολογική ζημία παύει να μεταφέρεται (παρ. 5 άρθρου 27). Σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις που αναφέρονται πρέπει να ισχύουν αθροιστικά. Δηλαδή θα πρέπει να υφίσταται μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής κατά 33% αλλά και αλλαγή της δραστηριότητας κατά 50%. Η διάταξη αυτή λειτουργεί ως ειδικός αντικαταχρηστικός κανόνας προκειμένου να αποφευχθεί η εκμετάλλευση του δικαιώματος της μεταφοράς των ζημιών από άλλο φορέα (επιχείρηση) πέραν αυτού που την δημιούργησε. Ωστόσο, η περίπτωση μεταβίβασης τίτλων λόγω κληρονομικής διαδοχής ή η αναγκαστική μεταβίβαση, π.χ. λόγω πλειστηριασμού, δεν εμπίπτει στις υπόψη διατάξεις καθόσον πρόκειται για γεγονός που δεν εξαρτάται από την βούληση του πωλητή και του αγοραστή (Ε 2167/2019).

Σταύρος Πετριδίσογλου

Δημοσιεύτηκε στην κυριακάτικη εφημερίδα Καθημερινή στις 19/11/2023