NEWSROOM

Φορολογικά κίνητρα για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν την φορολογική κατοικίας τους στην ΕλλάδαΣτο πλαίσιο του επαναπατρισμού των Ελλήνων που λόγω κρίσης αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα, αλλά συγχρόνως και προσέλκυσης ενεργού αλλοδαπού ανθρώπινου δυναμικού, το κράτος έχει ήδη θεσπίσει από το έτος 2021 με επιτυχία, μία δέσμη φορολογικών κινήτρων, ώστε να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό καθεστώς για  τα φυσικά πρόσωπα που θα μεταφέρουν την φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και θα φορολογούνται πλέον για το παγκόσμιο εισόδημα τους στην χώρα μας.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 5Γ του ΚΦΕ (Ν 4172/2013) δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα να απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για το 50% του εισοδήματός τους από μισθωτή εργασία ή ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν στην Ελλάδα, ενώ δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για το ποσό που προκύπτει βάσει της κατοικίας ή του επιβατικού τους αυτοκινήτου. Η εν λόγω ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση ισχύει για επτά φορολογικά έτη, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω παράτασης.

Για την υπαγωγή στο εν λόγω καθεστώς θα πρέπει ο εργαζόμενος να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•    Να μην ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα.
•    Να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.
•    Να παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα και αποκλειστικά για την πλήρωση νέων θέσεων εργασίας.
•    Να δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα για τουλάχιστον μία διετία αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους υπαγωγής, υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση.

Για την απόδειξη της ύπαρξης εργασιακής σχέσης απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, όπως ενδεικτικά σύμβαση εργασίας, το έντυπο αναγγελίας πρόσληψης, υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι ο αιτών καλύπτει νέα θέση εργασίας, δημοσίευση στο ΓΕΜΗ της πράξης με την οποία το πρόσωπο ορίζεται ως διευθυντής, μέλος Δ.Σ. κ.α.

Αναφορικά με τη νέα θέση εργασίας, αυτή υφίσταται τόσο σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των απασχολουμένων, όσο και στην περίπτωση που ο αιτών προσλαμβάνεται για να καλύψει νέα θέση σε υφιστάμενο τμήμα ή σε υφιστάμενη ειδικότητα ή για να καλύψει νέα ειδικότητα ή θέση σε νέο τμήμα στο οργανόγραμμα του ημεδαπού νομικού προσώπου, ακόμα και αν ο αριθμός των απασχολουμένων συνολικά δεν αυξάνεται. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει προκύψει ακολούθως μείωση των θέσεων εργασίας της ίδιας ειδικότητας ή των ίδιων καθηκόντων με αυτή που καταλαμβάνει ο υπαχθείς στις διατάξεις, για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι μηνών.

Σημειώνεται ότι η υπαγωγή στο καθεστώς 5Γ δεν επηρεάζει τη φορολογία κληρονομιών ή δωρεών και άρα το φυσικό πρόσωπο δεν απαλλάσσεται από τον φόρο κληρονομιών ή δωρεών τυχόν περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή.
Το φυσικό πρόσωπο που έχει υπαχθεί στο καθεστώς 5Γ, εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος κατά την διάρκεια της επταετίας, πάψει να πληροί τις προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα διακόψει την απασχόλησή του ή αναχωρήσει μόνιμα στο εξωτερικό, παύει να υπάγεται στις εν λόγω διατάξεις από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής και φορολογείται για το σύνολο του εισοδήματός του από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτά στην Ελλάδα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ, εκτός αν εντός 12 μηνών συνάψει νέα σύμβαση εργασίας για θέση για την οποία πληρούνται εκ νέου οι σχετικές προϋποθέσεις ή κάνει νέα έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση που υπάρξει άρση της υπαγωγής στο καθεστώς 5Γ, είναι δυνατή η εκ νέου υπαγωγή, εφόσον η νέα αίτηση υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος της επταετίας.

Η  αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις ειδικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος κατά το άρθρο 5Γ του ΚΦΕ υποβάλλεται, εκ μέρους του φυσικού προσώπου στην αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής), ως εξής:
•    Για ανάληψη υπηρεσίας που λαμβάνει χώρα μέχρι και τις 2 Ιουλίου του εκάστοτε έτους, η αίτηση υποβάλλεται για το έτος ανάληψης υπηρεσίας και μέχρι το τέλος του έτους αυτού. Η αίτηση δύναται να υποβάλλεται και εντός του επόμενου έτους από την ανάληψη υπηρεσίας και θα κρίνεται για υπαγωγή στο έτος αυτό.
•    Για ανάληψη υπηρεσίας που λαμβάνει χώρα μετά τις 2 Ιουλίου του εκάστοτε έτους, η αίτηση υποβάλλεται για το επόμενο έτος από την ανάληψη υπηρεσίας και μέχρι το τέλος του έτους αυτού.

Για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα ως ανάληψη υπηρεσίας, νοείται η έναρξη εργασιών.

Σταύρος Πετριδίσογλου

Δημοσιεύτηκε στην κυριακάτικη εφημερίδα Καθημερινή στις 4/2/2024