NEWSROOM

Η έννοια της «Μόνιμης Εγκατάστασης» για σκοπούς φορολογίας εισοδήματοςΜε τις διαρκώς αναπτυσσόμενες διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι σύνηθες μία αλλοδαπή επιχείρηση να επιθυμεί να επεκτείνει την δραστηριότητα της στην Ελλάδα ή αντίθετα μια Ελληνική επιχείρηση να επιθυμεί να επεκτείνει την δραστηριότητα της σε ένα άλλο κράτος. Και ενώ είναι ξεκάθαρο ότι το κράτος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση (Κράτος έδρας) έχει το δικαίωμα να φορολογεί τα κέρδη που αυτή αποκτά από την συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα αυτής, το ερώτημα που τίθεται είναι αν ένα άλλο Κράτος (Κράτος πηγής) στο οποίο μπορεί να δραστηριοποιείται η επιχείρηση, πέραν του Κράτους εγκατάστασής της, έχει δικαίωμα να φορολογήσει τα κέρδη που αποκτά αυτή από το Κράτος αυτό.

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνεται από τους κανόνες που έχουν θεσπίσει οι Συμβάσεις περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ) τις οποίες έχει υπογράψει η Ελλάδα με 57 άλλα κράτη μέχρι σήμερα και οι οποίες σημειώνουμε ότι υπερτερούν έναντι του Ελληνικού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) αλλά και του αντίστοιχου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που εφαρμόζεται στο άλλο κράτος.

Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς που λίγο πολύ είναι παρόμοιοι, καθόσον στηρίζονται στο μοντέλο που έχει εκπονήσει ο Ο.Ο.Σ.Α., μία επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε κάποιο από τα 57 αυτά κράτη (Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο Γαλλία, Ολλανδία, Ην. Βασίλειο, Η.Π.Α κλπ.)  μπορεί να φορολογηθεί στην Ελλάδα για τα κέρδη που αποκτά από επιχειρηματική δραστηριότητα που αναπτύσσει στην χώρα μας, μόνο εφόσον θεωρηθεί ότι έχει αποκτήσει «Μόνιμη Εγκατάσταση».

Σημειώνεται ότι ο όρος «Μόνιμη Εγκατάσταση» υφίσταται και στον Ελληνικό Κ.Φ.Ε. (άρθρο 6 Ν 4172/2013) με παρόμοια έννοια όπως και στις Σ.Α.Δ.Φ. αλλά με κάποιους κανόνες επαχθέστερους των Σ.Α.Δ.Φ. Οι διατάξεις του Ελληνικού Κ.Φ.Ε. θα εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες με χώρες που η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει Σ.Α.Δ.Φ.

Πότε όμως θεωρείται ότι μία αλλοδαπή επιχείρηση αποκτά «Μόνιμη Εγκατάσταση» στην Ελλάδα και επομένως δίνεται το δικαίωμα στην Ελλάδα να φορολογεί τα κέρδη που αποκτά από την δραστηριότητά της σε αυτή.
Η απάντηση δίδεται από την Σ.Α.Δ.Φ που εφαρμόζεται κάθε φορά ανάλογα με το κράτος μέλος της φορολογικής κατοικίας της αλλοδαπής επιχείρησης και η οποία συνήθως ορίζει ότι:
Ως «Μόνιμη εγκατάσταση» ορίζεται ο καθορισμένος τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω του οποίου διεξάγονται εν όλω ή εν μέρει οι δραστηριότητες της επιχείρησης. Ο όρος «Μόνιμη εγκατάσταση» περιλαμβάνει κυρίως: α) τόπο της διοίκησης, β) υποκατάστημα, γ) γραφείο, δ) εργοστάσιο, ε) εργαστήριο στ) ορυχείο, μεταλλείο, πηγή πετρελαίου ή αερίου, λατομείο ή οποιονδήποτε άλλο τόπο εξόρυξης φυσικών πόρων. Ένα εργοτάξιο ή ένα έργο κατασκευής ή συναρμολόγησης ή δραστηριότητες επίβλεψης που συνδέονται με αυτά θεωρείται ότι συνιστά μόνιμη εγκατάσταση, μόνον εφόσον διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (ή εννέα ή έξι) μηνών ανάλογα με την χρονική περίοδο που ειδικά αναφέρει η εκάστοτε εφαρμοζόμενη Σ.Α.Δ.Φ.

Με βάση τον γενικό αυτό ορισμό μία αλλοδαπή επιχείρηση θεωρείται ότι αποκτά «Μόνιμη Εγκατάσταση» αν έχει οπουδήποτε στην Ελλάδα ένα καθορισμένο μέρος (ιδιόκτητο, μισθωμένο, δωρεάν παραχωρημένο, ή ακόμη και εντός των εγκαταστάσεων κάποιας άλλης επιχείρησης πχ πελάτη της κλπ.) το οποίο χρησιμοποιεί σταθερά για την άσκηση επιχειρηματικής δράσης.

Η «Μόνιμη Εγκατάσταση» δεν είναι υποχρεωτικό να δημιουργείται σε καθορισμένο χώρο που λειτουργεί με προσωπικό της ίδιας της αλλοδαπής εταιρείας. Οι Σ.Α.Δ.Φ. προβλέπουν ότι «Μόνιμη Εγκατάσταση» μπορεί να δημιουργηθεί και όταν ένα τρίτο πρόσωπο (εξαρτημένος αντιπρόσωπος – Dependent Agent) ενεργεί συστηματικά για λογαριασμό της αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα και έχει εξουσιοδότηση να συνάπτει συμφωνίες στο όνομα της αλλοδαπής επιχείρησης και να την δεσμεύει. Tότε η επιχείρηση αυτή θεωρείται ότι έχει τη μόνιμη εγκατάστασή της στην Ελλάδα αναφορικά με τις δραστηριότητες που το πρόσωπο αυτό αναλαμβάνει για λογαριασμό της.
Ωστόσο, αν η δραστηριότητα της αλλοδαπής επιχείρησης περιορίζεται στη διεξαγωγή εργασιών μέσω μεσίτη, γενικού αντιπροσώπου με προμήθεια ή οποιουδήποτε άλλου ανεξάρτητου πράκτορα (ανεξάρτητος αντιπρόσωπος – Independent Agent), και εφόσον τα πρόσωπα αυτά ενεργούν στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, τότε η αλλοδαπή επιχείρηση δεν αποκτά «Μόνιμη Εγκατάσταση».

Ωστόσο, οι Σ.Α.Δ.Φ. οι οποίες αποσκοπούν στο να διευκολύνεται το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον και η οικονομική ανάπτυξη των κρατών, εφαρμόζοντας καθορισμένους κανόνες δικαιωμάτων φορολογίας σε κάθε κράτος, έχουν λάβει μέριμνα ώστε να περιορίζεται ο ανωτέρω κανόνας σε δραστηριότητες που αποτελούν επουσιώδες τμήμα της οικονομικής τους δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό κάθε Σ.Α.Δ.Φ συνήθως περιλαμβάνει μία σειρά συγκεκριμένων δραστηριοτήτων οι οποίες θεωρείται ότι δεν συνιστούν «Μόνιμη Εγκατάσταση».  Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να αφορούν την χρήση χώρου ή διατήρηση αποθεμάτων με αποκλειστικό σκοπό την αποθήκευση, έκθεση, παράδοση αυτών, ή την επεξεργασία αυτών από άλλη επιχείρηση, καθώς επίσης και όταν διατηρείται καθορισμένος τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με αποκλειστικό σκοπό την αγορά αγαθών ή τη συλλογή πληροφοριών, ή την  διεξαγωγή κάθε άλλης δραστηριότητας προπαρασκευαστικού ή βοηθητικού χαρακτήρα.  Όπως είναι εύλογο, οι δραστηριότητες αυτές, δεν θεωρείται ότι συνιστούν «Μόνιμη εγκατάσταση» ακόμη και αν διεξάγονται μέσω εξαρτημένου πράκτορα.

Τα ανωτέρω αποτελούν μία γενική αναφορά και τις βασικές προϋποθέσεις που καταλαμβάνει η έννοια του όρου «Μόνιμη Εγκατάσταση» χωρίς να εξαντλούνται ειδικές περιπτώσεις οι οποίες με βάση την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι είναι πολυπληθείς και πολυποίκιλες. Επίσης η κάθε Σ.Α.Δ.Φ. που έχει υπογράψει η Ελλάδα με κάθε ένα αντισυμβαλλόμενο κράτος μπορεί να περιέχει διαφοροποιήσεις σε σχέση με κάποια άλλη, και για τον λόγο αυτό συνιστούμε την μελέτη της εκάστοτε σύμβασης με βάση το κείμενο των συγκεκριμένων διατάξεων της.

Σε κάθε περίπτωση τέτοιου είδους φορολογικά ζητήματα που είναι ύψιστης σημασίας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλο κράτος πέραν του κράτους της εγκατάστασης τους είναι ιδιαιτέρως σοβαρά λόγω ενδεχόμενης φορολογίας σε αυτό, και συνεπώς θα πρέπει κάθε περίπτωση να εξετάζεται με βάση τα πραγματικά περιστατικά και από εξειδικευμένους φοροτεχνικούς συμβούλους.


Σταύρος Πετριδίσογλου

Δημοσιεύτηκε στην κυριακάτικη εφημερίδα Καθημερινή στις 11/2/2024