TAX-I NEWSLETTER

Tax-i 197: Ν.5036/2023 - Νέες φορολογικές ρυθμίσεις

Ο πρόσφατος Νόμος 5036/ 2023 εισάγει πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε φορολογικά, ασφαλιστικά και άλλα ζητήματα.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

 • Θεσπίζεται νέα ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ με αίτηση που θα υποβληθεί έως την 31.7.2023. Προβλέπεται δικαίωμα επανένταξης σε παλαιές ρυθμίσεις τόσο για φορολογικές όσο και ασφαλιστικές οφειλές.

 • Καθιερώνεται ρύθμιση οφειλών σε δήμους σε έως και 72 δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ και αναβιώνουν παλαιότερες ρυθμίσεις.

 • Προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό παρακράτησης κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού.
  Συγκεκριμένα, φορολογούμενος που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή λαμβάνει αποδεικτικό ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού από επαχθή αιτία ισχύος για έναν (1) μήνα, το οποίο εκδίδεται με ποσό παρακράτησης ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.
  Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης πενήντα τοις εκατό (50%) επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των συνολικών οφειλών σε αναστολή.
  Εάν το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και το ποσό της παρακράτησης, υπολογιζόμενο επί του τιμήματος, είναι μικρότερο των οφειλών, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με υπολογισμό του ποσού της παρακράτησης επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της παρακράτησης που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό δεν υπερβαίνει το τίμημα.

 • Οι τελευταίοι κύριοι ή ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές ακινήτων απαλλάσσονται από την αλληλέγγυα με τον αρχικό υπόχρεο ευθύνη για την πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) που βαρύνει το δικαίωμα που απέκτησαν από επαχθή αιτία.

 • Εισάγονται σημαντικές τροποποιήσεις σχετικά με το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.
  Απαγορεύεται κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία, δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από τον συμβολαιογράφο, στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.
  Επίσης, στο νόμο προβλέπεται ότι επιτρέπεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου και πριν την εξόφληση του οφειλόμενου φόρου με την προϋπόθεση ότι επί των οικείων πιστοποιητικών αναγράφεται το συνολικά οφειλόμενο ποσό φόρων και τόκων, για το συγκεκριμένο ακίνητο, το οποίο υποχρεούται να αποδώσει, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, ο συμβολαιογράφος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από τη σύνταξή του.

 • Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο μεταβίβασης περιουσίας και δημιουργείται αυτόματα η ψηφιακή δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).

 • Καταργείται ο υποχρεωτικός έλεγχος από τη Φορολογική Διοίκηση, στις περιπτώσεις υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων όταν προκύπτει μείωση φόρου άνω των τριακοσίων (300) ευρώ, καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής τροποποιητική δήλωση.

 • Προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης των δηλώσεων Ε9 έως 30.6.2023.

 • Το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή των φόρων, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, σε υποθέσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2008, έχει παραγραφεί.

 • Κατά τη μεταβίβαση κυριότητας με επαχθή αιτία ή σύσταση από την ίδια αιτία εμπράγματων δικαιωμάτων, σε ακίνητο, που αποκτήθηκε αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής εισάγεται εφεξής υποχρέωση ρητής μνείας από τον συμβολαιογράφο, για την υποβολή της κατά περίπτωση δήλωσης φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής. Απαλείφεται η υποχρέωση προσάρτησης του πιστοποιητικού, στο οποίο βεβαιώνεται η υποβολή της φορολογικής δήλωσης, καθώς και η ολική ή μερική εκπλήρωση των υποχρεώσεων ή η απαλλαγή.

 • Παρατείνεται μέχρι τις 30.9.2023 η προθεσμία για την υποβολή νέων αιτήσεων στο καθεστώς εναλλακτικού τρόπου φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή του άρθρου 5Α του ΚΦΕ.

 • Απλοποιούνται οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση ακινήτων στους μετασχηματισμούς που πραγματοποιούνται με τον Ν.4172/2013.
  Για τη μεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πράξεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιώματα υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων, ποσού ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αμοιβή, επίδομα ή τέλος, ανεξαρτήτως του χρόνου πραγματοποίησης του μετασχηματισμού και συντέλεσης των σχετικών πράξεων μεταβίβασης.
 • Καταργείται το πρόστιμο εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης με ποσό φόρου προς καταβολή έως 100 ευρώ.

 • Τα Δελτία Αποστολής εκδίδονται και διαβιβάζονται ψηφιακά.

 • Θεσπίζονται 8 δόσεις για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022 και έκπτωση 3% στην εφάπαξ καταβολή έως 31.7.2023.

 • Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται, κατόπιν αιτήματος της φορολογικής διοίκησης, να δώσουν οποιοδήποτε στοιχείο και πληροφορία σχετικά με τις συναλλαγές, για τις οποίες προκύπτουν φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα και που εκτελούνται μέσω τερματικών, ημεδαπής ή αλλοδαπής, «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale, EFT/POS)» αποδοχής καρτών πληρωμών και συναλλαγές μέσω λογαριασμών και κάθε είδους χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών


Κατεβάστε το Tax-i σε pdf εδώ.