Η εταιρεία ACCOUNTING SOLUTIONS AE, παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες.
Οι πληροφορίες, στις οποίες παρέχεται πρόσβαση μέσω του Διαδικτυακού τόπου του Accounting Solutions (εφεξής ο «ΔΤ»), δίνονται ως γενικές οδηγίες και αποσκοπούν στο να προσφέρουν στον επισκέπτη πληροφόρηση ευρύτερου ενδιαφέροντος και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο ελεγκτικών, συμβουλευτικών, φορολογικών ή άλλων επαγγελματικών συμβουλών ή υπηρεσιών. Ο επισκέπτης, εφόσον επιθυμεί να λάβει υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες του, θα πρέπει να απευθυνθεί σε αρμόδιο στέλεχος της Accounting Solutions στον αντίστοιχο ελεγκτικό, συμβουλευτικό, φορολογικό ή άλλο επαγγελματικό τομέα.
Ο επισκέπτης του ΔΤ οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης πριν από την περιήγησή του και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του. Η περιήγηση στο ΔΤ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης μελέτησε και αποδέχτηκε τους όρους χρήσης που διέπουν το σύνολο του περιεχομένου του ΔΤ.
Η Accounting Solutions δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης, οι δε επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν τυχόν αλλαγές και, εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, θα τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Σήματα

Με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, το σύνολο του περιεχομένου του ΔΤ, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας της Accounting Solutions και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου του ΔΤ, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια της Accounting Solutions.
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου του ΔΤ σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να συνεπάγεται καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στο ΔΤ και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα και προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται αποκλειστικά στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

Υποχρεώσεις επισκέπτη

Ο επισκέπτης του ΔΤ οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του.

Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Η Accounting Solutions καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, προκειμένου οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του ΔΤ να διέπονται από ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα.
Ωστόσο, οι πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή μη, τις οποίες όλες αρνείται η Accounting Solutions, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλόλητας. Επίσης η Accounting Solutions δεν εγγυάται την αδιάλειπτη και άνευ σφαλμάτων παροχή του περιεχομένου του ΔΤ, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το ΔΤ, είτε για server μέσω του οποίου λαμβάνεται το περιεχόμενο του.
Σε καμία περίπτωση η Accounting Solutions και οι αντίστοιχοι εταίροι της, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντολείς, αντιπρόσωποι ή υπάλληλοι, δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεμπίπτουσα, ειδική, παραδειγματική, ποινική, παρεπόμενη ή άλλη ζημία υποστεί επισκέπτης του ΔΤ οποιασδήποτε φύσης (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της ευθύνης για απώλεια χρήσης, δεδομένων ή κερδών), ασχέτως προς το είδος της πράξης που την προκάλεσε, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πράξεων συμβατικών, εξ αμελείας ή άλλων αδικοπραξιών, από ή σε σχέση με το ΔΤ, από το περιεχόμενο του ΔΤ ή από αυτά στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω χρήσης του ΔΤ, ή από οποιαδήποτε αντιγραφή, παρουσίαση, ή οποιαδήποτε χρήση αυτού.

Σύνδεσμοι (links) προς άλλα sites

Η Accounting Solutions δεν ευθύνεται, ούτε εγγυάται για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τη διαθεσιμότητα άλλων διαδικτυακών τόπων, στους οποίους ο ΔΤ παραπέμπει προς διευκόλυνση των επισκεπτών του μέσω «συνδέσμων» (links), hyperlinks ή διαφημιστικών banners.
Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από την Accounting Solutions, το οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια του υλικού που υπάρχει σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης του ΔΤ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων, κάποιον από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.
Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη /χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων, ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των διαχειριστών τους.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, ερμηνεύονται δε με βάση τις αρχές της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.
Εάν κάποιος όρος κριθεί αντίθετος προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Καμία τροποποίηση των όρων δε θα λαμβάνεται υπόψη, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτούς.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής των παρόντων όρων είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.