Φορολογικές Υπηρεσίες

φορολογικές υπηρεσίες

Οι φορολογικές υπηρεσίες μας είναι σχεδιασμένες για να διευκολύνουν την ακριβή και αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών σας, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση με τους φορολογικούς κανονισμούς.

Οι φοροτέχνες - λογιστές και δικηγόροι του φορολογικού μας τμήματος παρέχουν υπεύθυνα, εμπιστευτικά και με λογικό κόστος μια ευρύτατη γκάμα από φορολογικές υπηρεσίες για να καλύψουν κάθε ανάγκη της επιχείρησής σας.

Φορολογικές Υπηρεσίες και Συμβουλές

 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα
 • Προετοιμασία Δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
 • ΕΛΠ – ΔΛΠ
 • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική
 • Διμερείς Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
 • Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν ‘Έσχες)
 • Φορολογικά Θέματα Φυσικών προσώπων 
 • Απόσπαση υπαλλήλων σε επιχείρηση στην Ελλάδα
 • Φορολογικά Κίνητρα για την απόκτηση φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα
 • Δικαιώματα απόκτησης μετοχών και δωρεάν μετοχές σε υπαλλήλους εταιρειών

Φορολογικοί Έλεγχοι

 • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια των φορολογικών ελέγχων
 • Απόψεις φορολογουμένου  έναντι του ελέγχου και σύνταξη ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον ΔΕΔ 
 • Διαγνωστικοί Φορολογικοί Έλεγχοι και Tax Due Diligence – Εκτιμήσεις μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης

Υπηρεσίες Υποστήριξης ΦΠΑ- Έμμεσων Φόρων

 • Υπηρεσίες Φορολογικών αντιπροσωπεύσεων σε αλλοδαπές εταιρίες χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα
 • Επιμέλεια επιστροφών ΦΠΑ
 • Συμβουλές σε θέματα ΦΠΑ επί διασυνοριακών συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (τριγωνικές συναλλαγές, πωλήσεις εξ αποστάσεως κλπ.)
 • Γενικές συμβουλές σε θέματα εφαρμογής ΦΠΑ (απαλλαγές, pro-rata, διακανονισμοί ΦΠΑ παγίων κλπ.)
 • Εντοπισμός παραβάσεων
 • Χαρτόσημο 
 • Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 

 Συμβουλές σε Εταιρικά και Εμπορικά Θέματα

 • Ίδρυση εταιρειών
 • Κατάρτιση ή επισκόπηση Συμβάσεων
 • Επιλογή εταιρικών σχημάτων
 • Αναδιαρθρώσεις, αποσχίσεις, διασπάσεις και εξαγορές
 • Δικαιώματα και αμοιβές (Royalties, know-how)

Μετασχηματισμοί Επιχειρήσεων

Επιλογή του ορθότερου φορολογικού πλαισίου και καθοδήγηση στις διαδικασίες σε: 

 • Συγχωνεύσεις εταιρειών
 • Διασπάσεις 
 • Μετατροπές 
 • Αναδιαρθρώσεις και εξαγορές επιχειρήσεων

Ακίνητα

 • Δηλώσεις ακίνητης περιουσίας (Ε9)
 • Υπολογισμός Αντικειμενικών Αξιών 
 • Προετοιμασία  δηλώσεων ΕΦΑ 
 • Υποβολή Δηλώσεων μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας μίσθωσης

Φορολογικές Αντιπροσωπεύσεις σε αλλοδαπές εταιρείες χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα

 • Φορολογικές αντιπροσωπεύσεις για Φ.Π.Α.
 • Φορολογικές αντιπροσωπεύσεις παρακρατούμενων φόρων μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών
 • Φορολογικές αντιπροσωπεύσεις ασφαλιστικών εταιρειών για την απόδοση του φόρου ασφαλίστρων

Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών 

 •  Προετοιμασία, υποβολή και ανανέωση των Φακέλων Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών
 • Φορολογική υποστήριξη σε ερωτήματα ενδοομιλικών συναλλαγών όπως:
 • Πότε θεωρούνται δύο επιχειρήσεις συνδεδεμένες
 • Πότε υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών (ΣΠΠ) και φακέλου τεκμηρίωσης (ΦΤ)
 • Ποιες είναι οι συνέπειες και τα πρόστιμα για τη μη υποβολή/ την εκπρόθεσμη υποβολή ΣΠΠ/ ΦΤ
 • Ποιες είναι οι συνέπειες της μη τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων ή της μη τεκμηρίωσης μιας συναλλαγής
 • Ποια μέθοδος τεκμηρίωσης πρέπει να εφαρμοστεί σε μια ενδοομιλική συναλλαγή
 • Ποια τα χρονικά περιθώρια για την κατάρτιση του ΦΤ από τη σχετική πρόσκληση των ελεγκτικών αρχών

Για περισσότερες πληροφορίες:

Partner της Accounting Solutions, Διευθυντής Φορολογικού Τμήματος

Ο Σταύρος Πετριδίσογλου είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και εξειδικεύεται σε θέματα λογιστικών προτύπων και φορολογικών ελέγχων, συμμετέχοντας στις ομάδες τακτικού ελέγχου εταιρειών όπου αναλαμβάνει κυρίως τους τομείς της φορολογίας.

Διαθέτει σημαντική πείρα στην παροχή οικονομικών, λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, στην οργάνωση/εποπτεία λογιστηρίων εταιρειών, στις αναδιοργανώσεις επιχειρήσεων καθώς και στους εταιρικούς μετασχηματισμούς (αποσχίσεις, διασπάσεις, συγχωνεύσεις, μετατροπές).

Εργάστηκε στην Alpha Bank και για πάνω από 16 έτη στη Διεθνή Ελεγκτική Εταιρεία PwC, εκ των οποίων τα τελευταία 5 ως Director/Principal του φορολογικού τμήματος.

Είναι εισηγητής σεμιναρίων εγκεκριμένος από τον ΟΑΕΔ και κάτοχος αδείας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης.

Είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ με μεταπτυχιακούς τίτλους του φοροτεχνικού τμήματος του ΕΛΚΕΠΑ και του ΙΕΣΟΕΛ.