NEWSROOM

Ηλεκτροκίνηση και ΦΠΑΈνα επιπλέον οικονομικό κίνητρο προστέθηκε τελευταία στην λειτουργία των ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) και αφορά τον υπερ-μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% ο οποίος θα εφαρμόζεται κατά την φόρτιση αυτών. Αυτό διευκρινίσθηκε, με την πρόσφατα εκδοθείσα εγκύκλιο Ε 2060/2023 από την ΑΑΔΕ.

Και μπορεί ενδεχομένως να τίθεται το ερώτημα, αφού η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας (Δ.Κ. 2716) υπάγεται σε ΦΠΑ 6%, τι ποιο εύλογο να υποθέσει κάποιος ότι και η φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων θα έπρεπε να υπάγεται στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ αφού η συναλλαγή αυτή αφορά προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο θα έπρεπε να μεσολαβήσει μία απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 282/2022) και η ανωτέρω εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για να ξεκαθαρίσει το ζήτημα.

Το ανωτέρω ζήτημα προέκυψε με τον Ν 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» όπου ορίζεται ότι ως «Υπηρεσίες επαναφόρτισης Η/Ο» είναι ένα σύνολο υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της επαναφόρτισης καθ’ εαυτής και άμεσα σχετιζόμενων ή συνοδευτικών με αυτή χαρακτηριστικών προστιθέμενης αξίας, όπως ταχύτητας φόρτισης, ευκολίας χρήσης και χρέωσης, ευχέρειας προσβασιμότητας, υπηρεσιών στάθμευσης.

Επίσης, ως «υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης» ορίζεται ένα σύνολο υπηρεσιών προς χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων, που σχετίζονται με την επαναφόρτιση και την τιμολόγηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς και με τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών, όπως εύρεση διαθέσιμων σημείων φόρτισης και πλοήγηση, κράτηση θέσεων, αλλά και με εν γένει υπηρεσίες, όπως διαχείριση στόλου ηλεκτρικών οχημάτων και διάθεσή τους προς χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων.

Όπως ενδεχομένως γίνεται αντιληπτό, η φόρτιση Η/Ο σύμφωνα με τους ανωτέρω ορισμούς δεν φαίνεται να αφορά μια απλή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά περιλαμβάνει ένα σύνολο συναφών υπηρεσιών (ταχύτητα φόρτισης, διευκολύνσεις στη πρόσβαση, στάθμευση κλπ.) οι οποίες θα μπορούσαν κάλλιστα να διαφοροποιούν την συναλλαγή για σκοπούς ΦΠΑ. Πέραν αυτού, σύμφωνα με την νομοθεσία του ΦΠΑ η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας εξομοιώνεται με παράδοση αγαθού και όχι με παροχή υπηρεσιών (παρ. 1 άρθρου 5 Ν 2859/2000) και η διαφοροποίηση αυτή είναι θεμελιώδης για την ορθή αντιμετώπιση των συναλλαγών για σκοπούς ΦΠΑ.

Επίσης γίνεται αντιληπτό ότι ο μοναδικός σκοπός των πρόσθετων, ανωτέρω αναφερόμενων, παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των οχημάτων αυτών στο σημείο φόρτισης, έτσι ώστε η μπαταρία τους να μπορεί να επαναφορτιστεί και ως εκ τούτου είναι ομολογουμένως παρεπόμενες της επαναφόρτισης παροχές.

Κατά πάγια νομολογία του ΔΕΕ (ενδεικτικά C-308/96 και C-94/97) κάθε πράξη υπαγόμενη στον ΦΠΑ πρέπει κανονικά να θεωρείται ξεχωριστή και ανεξάρτητη. Ωστόσο, όταν μια συναλλαγή που περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία αποτελεί ενιαία παροχή, από οικονομική άποψη δεν πρέπει να διαιρείται τεχνητά. Μια παροχή πρέπει να θεωρείται παρεπόμενη της κύριας παροχής όταν για την πελατεία δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά το μέσο για να ληφθεί υπό τις καλύτερες συνθήκες η κύρια παροχή. Οι παρεπόμενες παροχές, από φορολογικής πλευράς, ακολουθούν την τύχη της κύριας παροχής.

Κατόπιν τούτου, και όπως έκρινε η ΑΑΔΕ με την ανωτέρω εγκύκλιο (Ε 2060/2023), και μετά από την έκδοση και της απόφασης C 282/2022 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διαδικασία φόρτισης Η/Ο, η φόρτιση είναι το κύριο στοιχείο της συναλλαγής και οι λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν απλώς ως σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της λειτουργίας της ίδιας της φόρτισης. Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις για να συμβεί αυτό, όπως την ανάγκη στάθμευσης, την ανάγκη δέσμευσης του τερματικού σταθμού για την αποφυγή των χρόνων αναμονής, την ανάγκη να βρεθεί εκ των προτέρων η τοποθεσία φόρτισης κ.ά., οι πράξεις αυτές θεωρούνται παρεπόμενες υπηρεσίες και αδιαίρετο μέρος ολόκληρης της συναλλαγής που αποσκοπούν στη συμπλήρωση της κύριας πράξης, δηλαδή της φόρτισης των Η/Ο.

Στο σχήμα αυτό ο πελάτης-οδηγός καταβάλλει ένα ενιαίο αντάλλαγμα για ό,τι λαμβάνει ή δικαιούται να λάβει, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ των επιμέρους στοιχείων ανεξάρτητα εάν το τίμημα που καταβάλει εξαρτάται από την κατανάλωση ενέργειας, τον χρόνο σύνδεσης ή ανά συνεδρία κλπ. Κατά συνέπεια η ενιαία πράξη που πραγματοποιείται από τον φορέα εκμετάλλευσης των υποδομών φόρτισης, ή/και τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης με αποδέκτη τον πελάτη- οδηγό και περιλαμβάνει οπωσδήποτε την φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος, συνιστά για σκοπούς ΦΠΑ, παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας (Δ.Κ. 2716) και εφαρμόζεται συντελεστής ΦΠΑ 6% ανεξάρτητα από τον τρόπο χρέωσης του τιμήματος (ανά kwh, ανά συνεδρία κλπ).


Σταύρος Πετριδίσογλου

Δημοσιεύτηκε στην κυριακάτικη εφημερίδα Καθημερινή στις 29/10/2023