NEWSROOM

Δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίησηΟ Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος δεν επιβάλει μόνο φόρους αλλά παρέχει και κίνητρα σε δαπάνες και επενδύσεις που η κυβέρνηση και το διεθνές περιβάλλον θεωρούν ότι θα πρέπει να ενισχυθούν.

Μία τέτοια κατηγορία φορολογικών κινήτρων παρέχεται για δαπάνες που πραγματοποιούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση. Το κίνητρο αφορά την φορολογική υπερ-έκπτωση των δαπανών αυτών από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προσαύξηση 100% κατά το φορολογικό έτος που αυτές πραγματοποιούνται.

Το ίδιο ισχύει και για τις αποσβέσεις παγίων που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες επενδύσεων εφόσον όμως αυτές δεν έχουν υπαχθεί σε αντίστοιχο κίνητρο από άλλη διάταξη του ΚΦΕ (πχ του άρθρου 22Β που αφορά δαπάνες για απόκτηση ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος μηδενικών ρύπων). Το κίνητρο αυτό είναι ενεργό τόσο για το φορολογικό έτος 2023 όσο για το 2024 και το 2025 (παρ. 80 άρθρου 72 ΚΦΕ).

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αφορά το κίνητρο αυτό σύμφωνα με τους ορισμούς της κοινοτικής νομοθεσίας, είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Εξαιρούνται οι γεωργικές, αλιευτικές και επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει περιοριστικά να αφορούν μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:  
•    Προστασία και διαχείριση δασικού περιβάλλοντος, εξυγίανση και καθαρισμός εδάφους, υδάτων, θαλάσσιων περιοχών, αέρα και έλεγχο ρύπανσης με σκοπό την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή την πρόωρη εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.
•    Δράσεις Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας (παραγόμενη και καταναλισκόμενη), πράσινης μετάβασης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.
•    Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία και έρευνα στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι δαπάνες αγαθών ή υπηρεσιών να πραγματοποιούνται με τη λήψη ηλεκτρονικού τιμολογίου το οποίο διαβιβάζεται στην πλατφόρμα MyData, από προμηθευτές που η κύρια δραστηριότητά τους ή η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το τελευταίο φορολογικό έτος αφορά σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), και οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της σχετικής Κ.Υ.Α  139818 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Β' 5083/28-09-2022).  

Ενδεικτικά αναφέρονται ΚΑΔ όπως: 02401007 Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους, 26114101 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων, 28112400 Κατασκευή ανεμογεννητριών, 39002100 Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και παρακολούθησης εργοτάξιου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου, 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων, 39002102 Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος, 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών), 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική, 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων, 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων, 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών, 72111000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές, 72192906 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού κ.α.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το κίνητρο αυτό χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού κανονισμού de minimis 1407/2013 (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας). Κατά συνέπεια, τo ανώτατο όριο  των  ληφθεισών ενισχύσεων  ήσσονος σημασίας, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, πλέον της παρούσας, δεν δύναται να ξεπερνά  όριο των 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση, και στην περίπτωση των επιχειρήσεων που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, (ΚΑΔ 49.41) το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης  δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης και επιπλέον η ενίσχυση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Η προσαυξημένη έκπτωση επί των ανωτέρω δαπανών διενεργείται εξωλογιστικά στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου όπου υποχρεωτικά συνυποβάλλεται ηλεκτρονικά και υπεύθυνη δήλωση η οποία προβλέπεται από την σχετική Κ.Υ.Α 139818 ΕΞ 2022. Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ποσού αυτού, αυτές μεταφέρονται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη (άρθρο 27 ΚΦΕ).  

Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά τους αρχεία, στα οποία καταχωρούνται οι δαπάνες πράσινης οικονομίας, ενέργειας και ψηφιοποίησης, και να διαφυλάττουν τα λογιστικά αρχεία για όσο χρόνο ορίζεται από τις φορολογικές διατάξεις.


Σταύρος Πετριδίσογλου

Δημοσιεύτηκε στην κυριακάτικη εφημερίδα Καθημερινή στις 5/11/2023