ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ACCOUNTING SOLUTIONS ΑΕ

Θεμελιώδης αρχή της εταιρείας «ACCOUNTING SOLUTIONS» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας, σεβόμενοι παράλληλα την τήρηση του απορρήτου και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που διαχειριζόμαστε.

Το ΟΡΑΜΑ μας είναι η εταιρεία να είναι συνώνυμη της υψηλής ποιότητας παροχής Λογιστικών, Φορολογικών, Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Μισθοδοσίας και Υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αποτελώντας την πρώτη επιλογή του πελάτη.

Οι δραστηριότητες της «ACCOUNTING SOLUTIONS», οι οποίες περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής (σκοπό) του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:

 • Παροχή Λογιστικών, Φορολογικών, Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Μισθοδοσίας και Ανθρώπινου Δυναμικού: Τήρηση βιβλίων, εποπτεία λογιστηρίου, οργάνωση / απλοποίηση λογιστικών συστημάτων, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS), σχεδιασμό  και σύνταξη οικονομικών εκθέσεων (Reporting), σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων (Εισοδήματος, Φ.Π.Α., Παρακρατούμενων φόρων), συγχωνεύσεις, αποσχίσεις, διασπάσεις και εκκαθαρίσεις,  επεξεργασία στοιχείων για την έκδοση μισθοδοσίας, έκδοση λογιστικών άρθρων, αποστολή αρχείου στην τράπεζα για κατάθεση στους ατομικούς λογαριασμούς των εργαζομένων, παρακολούθηση παροχών προσωπικού, αδειών και συγκέντρωση στοιχείων μισθοδοσίας, αναφορές (reporting), επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες, απόδοση φόρου, έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών, σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ, σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ, προϋπολογισμό κόστους μισθοδοσίας, διαρκής κάλυψη σε νομικά, φορολογικά και εργατικά θέματα, φορολογικό σχεδιασμό σε περιπτώσεις διαδοχής του επιχειρηματία, πώλησης της επιχείρησης, απόσχισης κλάδου, συγχώνευσης ή διάσπασης, φορολογικές συμβουλές, συμβουλές σε θέματα εταιρικά και εμπορικά, τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών, βελτίωση επιχειρηματικής απόδοσης, χρηματοοικονομικές συμβουλές, διαχείριση περιουσίας.


Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται στην εξασφάλιση, οργάνωση και συνεχή βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη μέσω:

 • της δέσμευσης για την τήρηση όλων των νομοθετικών απαιτήσεων και κανονιστικών διατάξεων που οφείλουμε να ακολουθούμε
 • της συνεχούς και διαρκούς βελτίωσης και αναβάθμισης της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού μας
 • της επικοινωνίας με τον πελάτη έτσι ώστε να αναπροσαρμόζονται οι τρόποι και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε ανάλογα με τις αλλαγές των αναγκών τους
 • της εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων που διαχειριζόμαστε
 • της δέσμευσης για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.


Ακολουθώντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

 • τη διαρκή αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών μας
 • την ελαχιστοποίηση των παραπόνων των πελατών μας
 • τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας
 • τη συνεχή και εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων
 • τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας.