Υπηρεσίες Μισθοδοσίας και Ανθρώπινου Δυναμικού - Payroll

payroll

Ειδικευόμαστε στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών διαχείρισης μισθοδοσίας (payroll) με υπευθυνότητα, αξιοπιστία και πραγματικά ανταγωνιστικό κόστος, εξασφαλίζοντας ότι η επιχείρησή σας λειτουργεί ομαλά και αποτελεσματικά.

Η εμπιστοσύνη των πελατών μας οφείλεται στον υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και προσήλωσης των στελεχών μας, τα οποία καλύπτουν όλα τα εργατικά, ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα με έγκαιρη ενημέρωση και απόλυτη εχεμύθεια.

 • Διασφαλίζουν εχεμύθεια
 • Καταρτίζουν μισθοδοσίες έγκαιρα και σωστά
 • Καλύπτουν εργατικά, ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα
 • Επαγρυπνούν και διασφαλίζουν την έγκαιρη ενημέρωση για τις αλλαγές στην εργατική νομοθεσία, στη φορολογία και τα ασφαλιστικά ταμεία

Υπεύθυνα, αξιόπιστα και με πραγματικά χαμηλό κόστος αναλαμβάνουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Μισθοδοσία - Payroll

 • Επεξεργασία στοιχείων για την έκδοση μισθοδοσίας
 • Εκτύπωση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων
 • Έκδοση λογιστικού άρθρου σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σας
 • Αποστολή αρχείου στην τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους ατομικούς λογαριασμούς των εργαζομένων
 • Ανάλυση κόστους της μισθοδοσίας ανά κατηγορία εργαζομένων (μισθωτοί / ημερομίσθιοι / ωρομίσθιοι), ανά γεωγραφική θέση, κέντρο κόστους, διεύθυνση, υποδιεύθυνση κλπ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εταιρείας
 • Υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ των σχετικών καταστάσεων με βάση τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Παρακολούθηση τυχόν εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και σύγκριση με τους καταβαλλόμενους μισθούς
 • Προϋπολογισμοί αποδοχών των εργαζομένων
 • Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών, (αρχείο JL10)

Ασφαλιστικά Ταμεία

 • Σύνταξη Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και υποβολή της μέσω διαδικτύου στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ
 • Σύνταξη και υποβολή αναγκαίων καταστάσεων εισφορών λοιπών ταμείων, κυρίας και επικουρικής ασφάλισης
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Διαδικασία απογραφής στο ΕΦΚΑ και λοιπά κύρια και Επικουρικά Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Υποστήριξη ενημέρωσης κρατικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αλλαγής έδρας ή έναρξης υποκαταστημάτων

Λοιπές Υπηρεσίες

 • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας για το τρέχον ή το επόμενο έτος
 • Υπολογισμός (πρόβλεψης) αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας
 • Υπολογισμός παρακρατούμενων φόρων
 • Υποστήριξη διαδικασίας επιστροφής εργοδοτικής εισφοράς, προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, με την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών μισθοδοσίας
 • Επεξεργασία μισθοδοσίας επιλεκτικά για αλλοδαπό προσωπικό ή ανώτατα στελέχη

Μισθολογικός Διαγνωστικός Έλεγχος

Μετά από επιτόπιο Διαγνωστικό Έλεγχο ενημερώνεστε, με τεκμηριωμένη έκθεση, κατά πόσο η επιχείρησή σας έχει σωστά οργανωμένο Τμήμα Μισθοδοσίας. Παράλληλα διασφαλίζουμε ότι: 

 • Υπολογίζονται σωστά οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές και ΦΜΥ
 • Οι ατομικές συμβάσεις είναι σύμφωνες με την εργατική νομοθεσία
 • Υπάρχει συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα όρια μισθών και ημερομισθίων και λοιπές υποχρεώσεις των τυχόν εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας
 • Τηρούνται οι διατάξεις περί επιδομάτων, προσαυξήσεων, ωραρίων και υπερωριών

Διοικητική Υποστήριξη Τμημάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού

 • Διαχείριση πληροφοριών αδειών, ασθενειών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Διαχείριση στατιστικών πληροφοριών προσωπικού
 • Διαχείριση παρουσιολογίου και προγραμμάτων βάρδιας
 • Διαχείριση / Υποστήριξη ενημέρωσης αρχείου μεταβολών προσωπικού

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Accounting Solutions AE
Partner της Accounting Solutions, Διευθύντρια Τμήματος Μισθοδοσίας και Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ο Βαγγέλης Φάκος διαθέτει εξειδίκευση σε οικονομικά, φοροτεχνικά και χρηματοοικονομικά θέματα, και πολύχρονη πείρα σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και σε θέματα logistics, εξυπηρέτησης πελατών και outsourcing.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Coopers & Lybrand (νυν PwC) το 1984, εργαζόμενος στο Ελεγκτικό και το Φοροτεχνικό τμήμα της εταιρείας. Το 1988 εργάστηκε στην Τροφεκλέκτ ΑΕ, θυγατρική εταιρεία του πολυεθνικού Ομίλου Mars Inc., όπου για τα επόμενα 13 χρόνια ανέλαβε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό διάφορες οικονομικές και διοικητικές θέσεις των εταιρειών του Ομίλου. Το 2001 μετακινήθηκε στην Accounting Solutions AE και ανέλαβε τη διοίκηση της νεοσύστατης τότε εταιρείας ως Γενικός Διευθυντής.

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), με μεταπτυχιακούς τίτλους του φοροτεχνικού τμήματος του ΕΛΚΕΠΑ και είναι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και του Ινστιτούτου Οικονομικής Διοίκησης (ΙΟΔ) της ΕΕΔΕ.

Η πείρα της Ειρήνης Μανιατοπούλου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα μισθοδοσίας, εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής ασφάλισης και έχει παρακολουθήσει ή/και συμμετάσχει σε πληθώρα σεμιναρίων επί εργατικών και κοινωνικοασφαλιστικών θεμάτων.

Ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα στην Coopers & Lybrand (νυν PwC) το 1980, όπου εργάστηκε στο Οικονομικό της τμήμα και αργότερα ανέλαβε εξ ολοκλήρου την διεύθυνση του τμήματος Μισθοδοσίας πελατών.

Είναι απόφοιτος του Πάντειου Πανεπιστημίου (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης).